GazeteBalkan

Balkan ülkeleri gazetecileri yarın Edirne’de buluşuyor

Balkan ülkeleri  gazetecileri yarın  Edirne’de buluşuyor
27 Eylül 2016 - 10:34 'de eklendi ve 1021 kez görüntülendi.

Edir­ne (Ga­ze­te Bal­kan) – Bal­kan Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen‘Bal­kan­lar­da Medya’nın Rolü’ ko­nu­lu et­kin­li­ğin ilk günü bugün İstan­bul’da baş­la­ya­cak. Konu ile il­gi­li Bal­kan Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu ve ga­ze­te­miz Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali Soy­dan bir basın açık­la­ma­sı yaptı.

Soy­dan, açık­la­ma­sın­da Ar­na­vut­luk, Bul­ga­ris­tan, Ko­so­va, Ma­ke­don­ya, Sır­bis­tan, Tür­ki­ye ve Yu­na­nis­tan olmak üzere top­lam 7 ül­ke­den 30 ga­ze­te­ci­nin yarın Edir­ne’de La­le­zar Res­ta­urant’ta saat 14.30’da bir araya ge­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.
Et­kin­li­ğin 2 gün İstan­bul, 1 gün Edir­ne şek­lin­de plan­lan­dı­ğı­nı kay­de­den Soy­dan, açık­la­ma­sın­da şu gö­rüş­le­ri kay­det­ti, “Top­lan­tı­nın 14 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi ve ül­ke­miz­de vukuu bulan hain terör sal­dı­rı­la­rı son­ra­sı Ül­ke­mi­zin ve Edir­ne’nin ta­nı­tı­mı­na müs­pet katkı sağ­la­ya­ca­ğı­nı umu­yo­ruz. Kat­kı­la­rın­dan do­la­yı Edir­ne Va­li­si Sayın Günay Öz­de­mir ve Edir­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sayın Recep Gür­kan’a son­suz te­şek­kür ede­riz.”

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
Reklam
İLGİLİ HABERLER