GazeteBalkan

Bu da, Romanya’nın TİKA’sı

Bu da, Romanya’nın TİKA’sı
27 Eylül 2016 - 10:46 'de eklendi ve 767 kez görüntülendi.

Romanya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Romanya İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (RoAid) uygun projelere destek veriyor.

BÜK­REŞ (Ga­ze­te Bal­kan)- Mol­do­va Cum­hu­ri­ye­ti’ndeki kamu gö­rev­li­le­ri­ne Ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler kursu veren Ro­man­ya İşbir­li­ği ve Kal­kın­ma Ajan­sı (RoAid), şimdi de Ro­man­ya ve Uk­ray­na’dan çocuk ko­ru­ma ala­nın­da­ki iş­bir­li­ği pro­je­si­ni des­tek­le­di.
Proje çer­çe­ve­sin­de Romen ve Uk­ray­na­lı uz­man­lar çocuk ko­ru­ma ala­nın­da de­ne­yim­le­ri­ni pay­laş­tı­lar.
19-23 Eylül ta­rih­le­ri ara­sın­da çocuk ko­ru­ma ala­nın­da Uk­ray­na­lı de­le­ge­ler Ro­man­ya’yı zi­ya­ret etti. Zi­ya­ret, Ro­man­ya’daki Çocuk Esir­ge­me Ku­ru­mu (ANPD­CA) ve World Vi­si­on Ro­man­ya ta­ra­fın­dan iki ülke ara­sın­da­ki de­ne­yim alış­ve­ri­şi­ni güç­len­dir­mek için dü­zen­len­di.
Uk­ray­na­lı uz­man­lar ulu­sal ve yerel Romen yö­ne­tim tem­sil­ci­le­ri ta­ra­fın­dan kabul edil­di ve Aile ve Sos­yal Ko­ru­ma Ba­kan­lı­ğı ile resmi te­mas­lar­da bu­lun­duk­lar. Zi­ya­ret sı­ra­sın­da Uk­ray­na­lı heyet World Vi­si­on Ro­man­ya gibi çocuk ko­ru­ma ala­nın­da aktif olan çe­şit­li sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nı da zi­ya­ret etti.
Bacau şeh­rin­de, Uk­ray­na’dan gelen de­le­ge­ler, UNİCEF ta­ra­fın­dan Ro­man­ya’da yü­rü­tü­len en öenem­li sos­yal re­ha­bi­li­tas­yon pro­je­le­rin­den bi­ri­nin iş­le­yi­şi­ne de tanık ol­du­lar. Et­kin­li­ğin büt­çe­si­ni, Ro­man­ya Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’na bağlı olan RoAid (Ro­man­ya İşbir­li­ği ve Kal­kın­ma Ajan­sı) sağ­la­dı. (Ga­ze­te Bal­kan / QHA)

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
Reklam
İLGİLİ HABERLER