GazeteBalkan

Cemaat Üniversite’yi başından atma derdinde

Cemaat Üniversite’yi başından atma derdinde
27 Eylül 2016 - 10:41 'de eklendi ve 693 kez görüntülendi.

BÜK­REŞ (Ga­ze­te Bal­kan)- FETÖ terör ör­gü­tü kur­du­ğu ge­rek­çe­si ile hak­kın­da dava açı­lan ve Tür­ki­ye’de para mus­luk­la­rı ke­si­le­rek pili bi­ti­ri­len Fe­tul­lah Gülen’in, Ro­man­ya’daki men­sup­la­rı­nın da Bük­reş’teki üni­ver­si­te­yi elden çı­kar­ma veya ka­pat­ma der­di­ne düş­tü­ğü be­lir­ti­li­yor.
Ce­ma­ate yakın kay­nak­lar­dan alı­nan bil­gi­ye göre, Uni­ver­si­ta­tea Spiru Haret ile bir­leş­me ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­tü­ğü be­lir­ti­len Fe­tul­lah Ce­ma­ati­nin, bir­leş­me­nin ger­çek­leş­me­me­si ha­lin­de üni­ver­si­te­yi ka­pat­ma ka­ra­rı al­dık­la­rı ifade edi­li­yor.
Dün­ya­nın en pro­fes­yo­nel kü­re­sel soy­gun ha­re­ke­ti­ni ger­çek­leş­tir­di­ği kay­de­di­len Gülen Ce­ma­ati’nin Tür­ki­ye’deki para akı­şı­nın ke­sil­me­si, Ro­man­ya’daki Türk­ler­den top­la­nan ‘Him­met’ adlı ba­ğış­la­rın da sı­fı­ra yakın düş­me­si ne­de­ni ile bu ül­ke­de zor du­ru­ma düş­tü­ğü, kendi im­kan­la­rı ile de üni­ver­si­te­nin yü­rü­me­ye­ce­ği­nin an­la­şıl­dı­ğı iddia edi­li­yor.
Öte yan­dan üni­ver­si­te­nin henüz Ro­man­ya’da ak­re­di­ti­te edil­me­di­ği de ya­pı­lan id­di­alar ara­sın­da yer alı­yor.
DÜN­YA­DAKİ GENEL DURUM
Öte yan­dan BBC Türk­çe ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan bir ha­ber­de ise, Al­man­ya’dan Af­ga­nis­tan’a, on­lar­ca ül­ke­de­ki bu okul­la­ra yö­ne­lik suç­la­ma­la­rın bin­ler­ce öğ­ren­ci­nin de eği­tim­le­ri­ni be­lir­siz­li­ğe sü­rük­le­di­ği, okul yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ise Fet­hul­lah Gülen’i tak­dir et­tik­le­ri­ni ancak resmi ola­rak onun­la her­han­gi bir bağ­la­rı ol­ma­dık­la­rı­nı söy­le­dik­le­ri kay­de­dil­di.
“Gülen Ce­ma­ati’nin ya­ban­cı ül­ke­ler­le kur­du­ğu ağa şüp­hey­le yak­la­şan bazı ül­ke­ler, Türk hü­kü­me­ti­nin çağ­rı­sın­dan önce ha­re­ke­te geçti” diye yazan BBC, Öz­be­kis­tan’ın, 2000 yı­lın­da ül­ke­de­ki tüm Gülen bağ­lan­tı­lı okul­la­rı ka­pat­tı­ğı, ben­zer adım­la­rı atan bir diğer ül­ke­nin­de Rusya ol­du­ğu, So­ma­li’deki üç oku­lun ta­ma­mı­nın kısa bir sü­re­li­ği­ne ka­pa­tıl­dı­ğı ve Türk eği­tim­ci­ler ev­le­ri­ne geri gön­de­ril­di­ği, daha sonra da, So­ma­li­li öğ­ret­men­ler­le ve Türk Bü­yü­kel­çi­li­ği’nin mali kay­nak­la­rıy­la ye­ni­den açıl­dı­ğı, Azer­bay­can’daki Gülen bağ­lan­tı­lı pres­tij­li Kaf­kas Üni­ver­si­te­si’nin de yö­ne­ti­mi artık hü­kü­me­tin kont­ro­lün­de ol­du­ğu, Pa­kis­tan’da 23 Türk öğ­ren­me­nin gö­re­vi­ne son ve­ril­di­ği bil­gi­si­ni ak­ta­rı­yor.
Ha­ber­de Tür­ki­ye’de Gülen bağ­lan­tı­lı 1,032 okul ve ay­rı­ca 15 üni­ver­si­te­nin ta­ma­mı­nın ka­pa­ta­ıl­dı­ğı, Al­man­ya’da Gülen bağ­lan­tı­lı 14 okul için Türk yet­ki­li­ler okul­la­rın in­ce­len­me­si­ni talep et­ti­ği, Irak Kür­dis­tan Böl­ge­sel Yö­ne­ti­mi’nde ara­la­rın­da ilk ve orta de­re­ce­li okul­lar­la bir üni­ver­si­te­nin de bu­lun­du­ğu top­lam 37 eği­tim ku­ru­mun­da Tür­ki­ye’nin ta­le­bi üze­ri­ne okul­la­rın yö­ne­tim­le­ri­nin ta­ma­mı de­ğiş­ti­ril­di­ği, Ta­ci­kis­tan’da Hü­kü­me­tin okul­la­rı dev­ra­la­rak, isim­le­ri­ni de de­ğiş­tir­di­ği bil­gi­si ve­ri­li­yor.

Etiketler :
SON DAKİKA HABERLERİ
Reklam
İLGİLİ HABERLER