GazeteBalkan

Milletin FETÖ palavralarına karnı tok!

Milletin FETÖ palavralarına karnı tok!
26 Mayıs 2017 - 15:01 'de eklendi ve 1109 kez görüntülendi.

Kü­re­sel çete ma­şa­sı Fe­tul­lah Terör Ör­gü­tü (FETÖ)’nün Ro­man­ya’da kor­san yayın
yapan in­ter­net si­te­si ya­lan­cı­lık, if­ti­ra­cı­lık, iki yüz­lü­lük re­ko­ru kır­ma­ya devam edi­yor

BÜK­REŞ (Ga­ze­te Bal­kan)- Her yıl 25 Nisan’daki yıl­dö­nü­mü için Mayıs ayı için­de
Ga­ze­te Bal­kan bir kut­la­ma ge­ce­si yapar. Bazı yıl­lar buna bir kon­fe­rans da ilave edi­lir. Bu yıl ise Ga­ze­te Bal­kan 4 kut­la­ma et­kin­li­ği dü­zen­le­di.
Bun­lar­dan biri 19-21 Mayıs arası Par­cul Lumea Co­pi­ilor (Ti­ne­re­tu­lui) için­de
dü­zen­le­nen ‘Türk Mut­fa­ğı ve Kül­tü­rü Fes­ti­va­li’ idi. Fes­ti­va­lin ilk iki günü yağ­mur
yağdı Buna rağ­men biri 20, di­ğe­ri 15 ki­şi­lik folk­lo­re grup­la­rı, 4 ki­şi­lik Tür­ki­ye’den
gelme sa­nat­çı, 4 ki­şi­lik Ro­man­ya’da ya­şa­yan sant­çı grubu sahne aldı. Son sa­nat­çı ise yağ­mur ne­de­ni ile sah­ne­ye çı­ka­ma­dı.
Fes­ti­va­lin son günü ise başta döner ve don­dur­ma stand­la­rın­da yoğun sı­ra­lar oluş­tu. Stand sa­hip­le­ri de son gün için bek­len­ti­le­ri­ni bul­du­lar. ‘İnsan­sa­yar’ diye bir alet ol­ma­dı­ğı, parka ve stand ala­nı­na üc­ret­li gi­ril­me­di­ği için de ancak bin­ler­ce insan zi­ya­ret etti de­ne­bi­lir.

FETÖ’cüler gibi pa­lav­ra atma alış­kan­lı­ğı­mız day ok.

Mayıs ayı ba­şın­da He­rast­rau Parkı için­de­ki et­kin­lik hava mu­ha­le­fe­ti ne­de­ni ile ha­zi­ran ayı ba­şı­na, Titan’daki et­kin­lik, önce stand ka­tı­lım­cı­la­rı­nın önem­li bir kıs­mı­nın evrak ek­sik­li­ği, sonra da Park’ın do­lu­lu­ğu ne­de­ni ile tem­muz ayına er­te­len­miş­tir.
24 Mayıs’ta SHE­RA­TON HOTEL’deki kut­la­ma ise za­ma­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir.

FETÖ ME­LA­NET SİTESİ PA­LAV­RA­SI

Ya­lan­cı­lık­ta, şey­tan­lık­ta, pa­lav­ra­cı­lık­ta, iki yüz­lü­lük­te sınır ta­nı­ma­yan FETÖ
ele­man­la­rı­nın Ro­man­ya’da yayın yapan Ka­li­for­ni­ya ser­ver­li kor­san me­la­net si­te­si
sapla sa­ma­nı, ya­la­nı do­la­nı bir­bi­ri­ne ka­ta­rak Ga­ze­te Bal­kan’a if­ti­ra dolu, ger­çek­le­ri
yan­sıt­ma­yan bir haber ya­yın­la­mış­tır.

ÖNCE O PA­LAV­RA DİZİSİ, ca­va­bı ar­ka­sın­da

“Lafla fes­ti­val ge­mi­si yü­rü­mü­yor­muş!..

BÜ­YÜ­KELÇİLİK GÜ­DÜM­LÜ ÇAKMA FESTİVAL FİYAS­KOY­LA

SO­NUÇ­LAN­DI

Tür­ki­ye’nin Bük­reş Bü­yü­kel­çi­li­ği ve yan­daş­la­rı­nın Hiz­met Ha­re­ke­ti­nin dü­zen­le­di­ği
fes­ti­va­le al­ter­na­tif ola­rak yap­mak is­te­dik­le­ri çakma fes­ti­val (ler) zin­ci­ri tam an­la­mıy­lav fi­yas­koy­la so­nuç­lan­dı. El­çi­lik gü­düm­lü or­ga­ni­za­tör­le­rin haf­ta­lar ön­ce­sin­den büyük laf­lar ve va­at­ler­le du­yu­ru­su­nu yap­tık­la­rı “Türk Mut­fa­ğı ve Kül­tü­rü Fes­ti­va­li (!)” isim­li 3 fark­lı or­ga­ni­zas­yon­dan sa­de­ce bi­ri­si­ni ger­çek­leş­ti­re­bi­lir­ken o da büyük hayal kı­rık­lı­ğı­na neden oldu. Hiz­met gö­nül­lü­le­ri­nin fes­ti­va­li ile aynı ta­ri­he denk ge­tir­dik­le­ri çakma fes­ti­val­ci­le­rin Ti­ne­re­tu­lui Par­kın­da­ki et­kin­li­ği­ni başta yan­daş­la­rı olmak üzere ancak
bir­kaç yüz kişi zi­ya­ret etti. Ti­ne­re­tu­lui Parkı’ında dü­zen­le­nen Türk el­çi­li­ği gü­düm­lü çakma fes­ti­val tam an­la­mıy­la fi­yas­koy­la so­nuç­lan­dı. Fes­ti­val ala­nın­da in cin top oy­nu­yor­du. Üç günde fes­ti­va­li zi­ya­ret eden­le­rin sa­yı­sı yan­daş­lar dahil bir­kaç yüz ki­şi­yi geç­me­di. Bü­yü­kel­çi­lik gü­dü­mün­de Ti­ne­re­tu­lui Par­kın­da ya­pı­lan fes­ti­va­le ka­tı­lan es­na­fın ürün­le­ri el­le­rin­de ka­lır­ken, fes­ti­val or­ga­ni­za­tör­le­ri­nin va­at­le­ri­nin ço­ğu­nu ye­ri­ne ge­tir­me­me­si ka­tı­lım­cı­la­rın tep­ki­si­ne neden oldu. Bir ka­tı­lım­cı, gün­ler ön­ce­sin­den ha­zır­la­dı­ğı 150 kg’lık ke­bap­lık etten ancak 5 kg. sa­ta­bil­di­ği­ni be­lir­te­rek et­le­rin el­le­rin­de kal­dı­ğı­nı, çok zor du­ru­ma düş­tük­le­ri­ni ifade ede­rek or­ga­ni­za­tör­le­re ateş püs­kür­dü. Bazı ka­tı­lım­cı­lar da, öde­dik­le­ri pa­ra­la­rı­nın tek­rar iade edil­me­si­ni talep etti.
ÇAKMA FESTİVALCİLERİN TİTAN PAR­KIN­DAKİ PROG­RA­MI DA İPTAL
Fes­ti­va­le iş­ti­rak eden­le­rin çoğu zarar et­ti­ği­ni açık­la­ya­rak diğer fes­ti­val­le­re de
ka­tıl­ma­ya­cak­la­rı­nı du­yur­du. Bunun üze­ri­ne Titan par­kın­da (26-27- 28 Mayıs) ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­len­mek is­te­nen or­ga­ni­zas­yon da iptal edil­di. Bi­lin­di­ği gibi 12-13- 14 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da­ki He­rast­rau par­kın­da dü­zen­len­mek is­te­nen fes­ti­val de ha­va­nın ya­ğış­lı ol­ma­sı ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek iptal edil­miş­ti.
Her ka­tı­lım için es­naf­tan 1500 Euro para top­la­yan bü­yü­kel­çi­lik gü­düm­lü
or­ga­ni­za­tör­ler; Hamdi Yıl­maz ve Kıyas Esen haf­ta­lar ön­ce­sin­den tek tek es­na­fı
ara­ya­rak ka­tı­lım­cı bul­ma­ya ça­lış­tı. Bazı es­naf­la­rı teh­dit ede­rek ve Bü­yü­kel­çi­lik –
ti­ca­ret mü­şa­vir­li­ği­ni dev­re­ye so­ka­rak zo­ra­ki şe­kil­de fes­ti­va­le ka­tıl­ma­ya zor­la­dı­lar.
Ka­tıl­ma­yan­la­rı do­lay­lı şe­kil­de fiş­le­mey­le teh­dit et­ti­ler. Bazı ka­tı­lım­cı­lar, öde­dik­le­ri
fes­ti­val ka­tı­lım üc­ret­le­ri­nin iade edil­me­si­ni talep eder­ken, ba­zı­la­rı ise bir daha el­çi­lik gü­düm­lü bu tür bir or­ga­ni­zas­yon içe­ri­sin­de ke­sin­lik­le yer al­ma­ya­cak­la­rı­nı ifade et­ti­ler. Hiz­met ha­re­ke­ti­ne yap­ma­dık­la­rı ha­ka­ret ve if­ti­ra bı­rak­ma­yan bü­yü­kel­çi­lik ve ave­ne­le­ri­nin ya­pa­bil­dik­le­ri tek şey hiz­me­ti tak­lit­ten öteye git­mi­yor. Ti­ca­ret Mü­şa­vir­li­ği, TİKA, Yunus Emre ve yarı resmi mar­ji­nal oda, der­nek ve mev­ku­te­ler­le bir­lik­te ger­çek­leş­tir­mek is­te­dik­le­ri tak­lit, ruh­suz fes­ti­val­ler zin­ci­ri (!) böy­le­ce baş­la­ma­dan bitti.
HİZMET GÖ­NÜL­LÜ­LERİNİN DÜ­ZEN­LEDİĞİ FESTİVALİ 160 BİN
ZİYA­RETÇİ GEZDİ
Oysa Hiz­met ha­re­ke­ti­nin Titan Par­kın­da dü­zen­le­di­ği fes­ti­val­de görev yapan Romen ve Türk gö­nül­lü­le­rin sa­yı­sı bile 600 ki­şi­yi ge­çi­yor­du. Her ke­sim­den büyük tak­dir top­la­yan ev­ren­sel de­ğer­ler­le tem­sil edi­len sivil fes­ti­va­li 3 günde ge­zen­le­rin sa­yı­sı ise 160 bini geçti.
Ha­nım­la­rın aylar süren el emeği göz nuru ha­zır­lık­lar­dan ve büyük – küçük Hiz­met
gö­nül­lü­le­ri­nin canla başla ça­ba­la­rı, sa­mi­mi du­ala­rı ile ya­pı­lan Bük­reş Titan’daki sivil fes­ti­val­le Ti­ne­re­tu­lui’deki resmi gü­düm­lü çakma fes­ti­val ara­sın­da­ki farka her­kes şahit oldu. Ger­çek fes­ti­val ile çak­ma­sı ara­sın­da­ki en güzel farkı, yine yan­daş bir zi­ya­ret­çi­nin şu sözü is­pat­lı­yor­du. Hiz­me­tin Titan par­kın­da dü­zen­le­di­ği fes­ti­va­li gezen ve bu et­kin­li­ğin daha kim­ler ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edil­di­ği­ni bile bil­me­yen yan­da­şın şu sözü tam bir ib­ret­lik; “Dev­le­ti­miz iyi ki bun­lar­la mü­ca­de­le etti. Yoksa f..cü­le­rinn Ti­ne­re­tu­lui’da dü­zen­le­di­ği fes­ti­va­le git­me­ye mec­bur ka­la­cak­tık!”

İŞTE CE­VA­BI­MIZ

İkisi za­ma­nın­da ger­çek­le­şen 4 et­kin­li­ği dü­zen­le­yen mü­te­va­zi im­kan­lar­la yayın yapan Ga­ze­te Bal­kan’dır. Ar­ka­sın­da ne kü­re­sel çete, ne dini ce­ma­at ne de si­ya­si parti var­dır. İsmi çı­kart­tı­ğı ga­ze­te­ler­le öz­deş­leş­miş Hamdi Yıl­maz’a ge­lin­ce ha­ya­tı bo­yun­ca ol­du­ğu gibi 26 yıl­lık Batı’daki ha­ya­tı­nı da hep Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti’nden yana ve bu dev­le­tin va­tan­daş­la­rı­nın haklı çı­kar­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ge­çir­miş­tir. De­ği­şen si­ya­si ik­ti­dar­la­ra veya makam sa­hip­le­ri­ne göre yal­pa­la­ma­mış­tır.

ME­LA­NET SİTESİ PA­LAV­RA­LA­RI­NA GELİNCE

Hangi bi­ri­ni dü­zel­te­lim, hepsi baş­tan sona iş­kem­be­den atma. Hepsi FETÖ’cü­le­rin
kla­sik çamur at tut­maz­sa izi kalır me­to­du il­ke­si­ne göre ya­zıl­mış pa­lav­ra.
Ga­zet­te Bal­kan’ın et­kin­li­ği ile aynı gün­ler­de ger­çek­le­şen FETÖ’cü­le­rin ‘Tür­ki­ye
Düş­man­lı­ğı’nda Da­ya­nış­ma Fes­ti­va­li’ni 160 kişi zi­ya­ret et­miş­miş..
Bük­reş’in nü­fu­su kaç? 2 mil­yon. De­mek­ki her oniki Bük­reş­li­den biri FETÖ sever
öy­le­mi? Allah müs­te­ha­kı­nı­zı ver­sin!
Kimin elin­de 150 kilo et kal­dıy­sa, ko­nu­şun vi­de­oya alın ya­yın­la­yın! Öyle bir­şey olsa
pek mahir ol­du­ğu­nuz bu fır­sa­tı ka­çı­rır mıy­dı­nız?
Kim­se­den 1500 euro stand üc­re­ti alın­ma­dı. Veren varsa ko­nu­şun ve ya­yın­la­yın!
Ga­ze­te Bal­kan’ın et­kin­lik­le­ri 12. yıl dö­nü­mü çer­çe­ve­sin­de dü­zen­le­nen
et­kin­lik­ler­dir. Et­kin­li­ğin stand or­ga­ni­ze işini de Kıyas Esen Bey’e ver­di­ği­mi­zi en
ba­şın­da ga­ze­te­miz­de yaz­dık. O da üst­len­di­ği gö­re­vi hak­kıy­la ye­ri­ne ge­tir­miş­tir.
Bü­yü­kel­çi­miz Sayın Osman Koray Ertaş ve diğer kamu ku­ru­mu tem­sil­ci­le­ri
Dev­le­ti’ne bağlı her Türk’ün veya Türk ku­ru­lu­şu­nun öte­den beri yan­la­rın­da
ol­muş­lar­dır, et­kin­lik­le­ri­ne ka­tıl­mış­lar­dır. Top­lum­sal da­ya­nış­ma­nın en güzel
ör­nek­le­ri­ni ser­gi­le­miş­ler­dir. Ga­ze­te Bal­kan et­kin­lik­le­ri de bun­lar­dan bi­ri­si­dir.
Or­ta­da FETÖ pa­lav­ra­sı gibi bir ba­şa­rı­sız­lık ol­say­dı, onu Ga­ze­te Bal­kan üst­le­nir­di.
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti’ni ve tem­sil­ci­le­ri­ni ka­ra­la­mak için daha ne al­ça­la­cak­sı­nız?
FETÖ pa­lav­ra­cı­la­rı “Bü­yü­kel­çi­lik – ti­ca­ret mü­şa­vir­li­ği­ni dev­re­ye so­ka­rak zo­ra­ki
şe­kil­de fes­ti­va­le ka­tıl­ma­ya zor­la­dı­lar” diyor. Bre al­çak­lar, bir tek de­li­li­niz olsa, gö­rün­tü­lü sesli kay­det­mez mi­si­niz? Daha sonra da ke­yif­le ya­yın­la­maz mı­sı­nız?
“ruh­suz fes­ti­val­ler zin­ci­ri”ymiş.. Bre ruh­suz­lar, sizin kü­re­sel çe­te­le­re ma­şa­lık­tan, din- iman ti­ca­re­tin­den, Allah’ın dini ile al­da­ta­rak men­fa­at sağ­la­mak­tan öte ne ru­hu­nuz var?

Ruh­suz­luk siz­den bize mi kal­mış!

Mil­le­tin FETÖ pa­lav­ra­la­rı­na karnı tok. Boşa kürek çe­ki­yor­su­nuz! Kü­re­sel çete
ma­aşa­lı­ğın­dan sağ­la­dı­ğı­nız veya eski soy­gun­lar­dan arta ka­lan­la yap­tı­ğı­nız fes­ti­val­de kaç Türk stand açtı söy­ler mi­si­niz?
Bu fes­ti­val faslı daha çok su kal­dı­rır. Ga­ze­te Bal­kan Fes­ti­val bo­ya­la­rı­nı­zı da yü­zü­nü­ze sü­recek merak et­me­yin. (Hamdi YIL­MAZ / Ga­ze­te Bal­kan)

SON DAKİKA HABERLERİ
Reklam
İLGİLİ HABERLER